ලෝක වකුගඩු දිනය 2014

Renal Services

අප සමඟ සමරන්න! මේ වසරේ ලෝක වකුගඩු දින ව්‍යාපාරයට ඔබේ සහයෝගය වතුර වීදුරුවකින් ආරම්භ කිරීමෙන් සලකුණු කරන්න * පින්තූර බෙදාගැනීමෙන් ඔබේ සහභාගීත්වය ප්‍රදර්ශනය කරන්න

OUR MEDICAL DIRECTOR AT NATIONAL KIDNEY DISEASES PREVENTION WORK SHOP

Professor Rezvi Sherif was a panel member at an ‘Expert discourse on prevention of National Kidney Diseases’, organized by Presidential Task Force on prevention of National Kidney Diseases on 16th December 2015 at Galle Face Hotel under the patronage of Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, Hon. Dr. Rajitha Senaratne.